ب

اولین شب عادت و

وحشت خون

ترس از

کشف اتفاق هولناک

عادت

عادت می کنیم ب شب

ب ترس

ب خون

و یادمان می رود

ترس هولناک دیدن خون

/ 0 نظر / 6 بازدید