ایستاده بی تن پوش

به

درختانی که پائیزند

آویخته خورشیدها

و می ریزند

در سردباد پائیزی اما

درختان ایستاده

به خاطره ای دلخوشند؟

یا انتظار بهار؟

که بی تن پوش

زمستان را

زمستان سرد سخت را

ایستاده

/ 2 نظر / 14 بازدید

بارانی میشم سرد به انتظار بهار تا گرد افشانی کنم دوست داشتنم را

مثل خودم نگران نباش درکت میکنم