از اینهمه نبودن

انتظار

انتظار چیز عجیبی است. انتظار حرفی، پیامی. خبری که نمی رسد. که نمی آید. تو در انتظار و اتفاق نمی افتد. انگار که اتفاق قبلا افتاده و تو بی خبری. این بی خبری تو را رنج می دهد. اتفاق نه برای آن دیگری که برای تو افتاده است. برای تو و  این توئی که نیستی و یا شاید هم نبوده ای. حذف شده ای. نیستی یا نبوده ای و آن که پیامبر است نمی داند پیامش را در کدام غار بر تو بخواند. شاید هم خبر نبودنت و اینکه دیگر نیستی و حذف شده ای قبلا رسیده و خبر نبودن جوابی ندارد و تو اینجا به انتظار جوابی نشسته ای که هیچ گاه نمی رسد. 

/ 0 نظر / 14 بازدید