کفش هایی برای برگشتن

نمی شود برگشت. هیچگاه به جای اول برنمی گردیم. هیچ راه رفته ای را نمی شود برگشت. وقتی مسیری را می رویم آن مسیر هم با ما می رود و نابود می شود و وقت برگشتن مسیر جدید را رفته ایم. راهی را که برمی گردیم ما را به جای اولمان، به نقطه آغاز باز نمی گرداند بلکه در بازگشت ما به مقصد جدیدی می رسیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید