هیچ جز خیال

آدم می ترسد به آن دست های کوچک با انگشتان ظریف دست بزند. مباد که فشاری اذیت کند یا خراشی بیافتند. مباد لکه ای

آدم باید با نوک انگشت لمس شان کند. نوازشی . همچون لمس ابریشم با پشت انگشت اشاره . لمس آن دست های سفید را و نظاره

هیچ

هیچ

هیچ نمی شود کرد جز نظاره از دور. جز لمس به سرانگشت. جز گرفتن دستهایت در خیال

/ 1 نظر / 19 بازدید
سمیه

آدم حسودیش میشود به آنکه اینرا برایش نوشته ای