عاشقانه

شاید فردا

امروز می خواهم بخوابم

/ 3 نظر / 19 بازدید

کاملا از حالت نوشتت مشخصه که چه طور شخصیتی داری..... من کاملا متوجه شدم که چه شخصیت مرموز و غیر قابل تحسینی دارید ، خیلی سعی میکنی که خودت را غرق توی ادب و عشق کنی ولی این جوری نیستی. من شخصیت هر کسی را از متنی که می نویسه میتونم بشناسم و شما واقعا نیازمند کمک هستید. سعی نکن با سادگی و باز ی با کلمات خودت را مطرح کنی و یا یه جور جلب توجه. این را بدون نمی توی خودتا را پنهان کنی لا ب لای نوشته هات، بی شخصیت بودن داره در نوشتهات فریاد می زنه...... خودت را از همه چیز کنار بکش تا عغده ی درونت بر طرف بشه..... این جوری توجه همه شاید بهت جلب بشه.

حرف هایی هست که نمی شود به کسی گفت ، این حرف ها و دردها قابل بازگو کردن نیستند باید نوشته شوند تا آرام گیرند : من در جواب بهت میگم: حرف هایی که نمی شود به کسی گفت ، بیانگر شخص تو هستند گاهی اونقدر در خودت گمی که حتی نوشته هاتم آرومت نمی کنند.... سعی کن خودت را بشناسی تا آرام بشی......

سحر

ولی به نظر من سیب آبی بسیار با شخصیت هست با افکاری قابل تحسین...من از لا به لای نوشته هاش می بینمش...