حشیش

افرادی ک حشیش مصرف می کنند اسامی مختلفی در قشرهای مختلف دارند :
در حالت عادی : طرف سیگاری بار می زنه
قشر دانشگاهی : طرف فضانورده
کوچه و بازار: طرف علف می زنه
در زندان : طرف اره کشه

بین فروشنده ها - ساقی - به پنیر معروف است.
طرف پنیر می خواد
پنیر داری؟

/ 1 نظر / 5 بازدید