گوسپندی تا چند؟

نسل سوخته!

نسل سوخته! چه ترکیبی ! من را یاد گوسفند می اندازد. یک گله گوسفند سوخته ! آدم عقش می گیرد از این همه مظلوم نمائی حماقت وار. می دانید یک داستان قرن نوزدهمی هست که در یک کشتی، تاجر گوسفند فروشی مردی را که از او خوشش نمی آمده به باد ناسزا می گیرد و او را ناکس می خواند مرد برای انتقام از تاجر یک گوسفند می خرد و گوسفند را به دریا می اندازد بقیه گوسفندها هم به سبب طبع گوسفندیشان به دنبال گوسفند اول به دریا می ریزند و...

حس می کند نسل سوخته است ، نسل گوسفندانی که در دعوای دو نفر - دو جریان سیاسی- و برای انتقام از همدیگر پشت سرهم و پشت سر اولی به دریا ریخته ایم. نسل سوخته بیچاره بدبخت

/ 2 نظر / 17 بازدید
bw

خیلی خوب حقیقت رو به تصویر کشیدی...

دامون

نسل سوخته متولدین سال 45تا55 هستند خوب بعضیها تا65 افزایشش میدن