تمام عمر

گوشی تلفن انتظار را نمی فهمد.

/ 4 نظر / 13 بازدید
ناشناس

دیگه تلفنای همراه منشی تلفنی دارنند اگر گوشی، برای گوش کردن آنطرف خط نباشد منشی به تمام حرفهایتان گوش میدهد.بدون اینکه وسط کلامتون وقفه بندازه

سحر

تمام عمر در انتظاریم...

مرضی

اگر می فهمید، یعنی خودش زنگ می خورد؟ بعد اگر زنگ می خورد، اونطرف کسی نبود خوب بود؟

damned

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست .. کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ... خـــــدا ، بـــــرای ِ بـــــشر .. ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد