کی می رسد از راه

جز به نظاره

به انتظار بستن نظر

جز خوابی

که نیامده

و امید فردا

که

فراموشت می کنم

فردا که آمد

/ 2 نظر / 23 بازدید

یادم تو را فراموش هیچ وقت نمی شود فراموش کرد بخصوص اگر اراده کنیم این پستت را دوست نداشتم

عجب جواب قشنگی[دست]