زبان

عموما می گویند زبان برای بیان کامل حس و موقعیت الکن است. شاید اینگونه باشد؛ اما حالا مدتی می خواهم به ساختار جمله وفادار نمانم شاید راهی باشد برای بیان ناگفته ها

بر لب من بوسه بخور

از تن من ترانه تن

تا ک مرا تو فراموش

بر تن تو ترانه نوش

/ 2 نظر / 5 بازدید
آرام

سرت را زده خراب شعر من است شعر ناب [نیشخند] چاي بخور بگير بخواب (((:

یوسف

زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند مراقب حرفهایتان باشید [دلشکسته]http://y-stak.persianblog.ir/