مریم ؛ مریم مقدس

مریم؛ مریم مقدس باکره. آیا مسیح از نداشتن پدرخوشحال بود؟ یا غمگین از نشناختن پدر؟ به من بگو مریم ؛ مریم مقدس باکره آیا تو بخاطر بکارتت مقدس بوده ای یا مقدس بودنت باکره بود. مریم ؛ مریم مقدس باکره من درک درستی از تقدیس انسانی ندارم

مریم ؛ مریم مقدس باکره ؛ تو را متهم می کنند به همخوابگی و آبستن از مردی.
مریم ؛ مریم مقدس باکره ؛ تو را مقدس می کنند به خاطر آبستن شدن از هیچکس
مریم ؛ مریم مقدس باکره؛ تو دلت چه می خواست ؟ داشتن عشق و اتهام زنا ؟ یا تقدس و فرزندی بی پدر
مریم ؛ مریم مقدس باکره

/ 1 نظر / 8 بازدید
داریوش تنها

نخست مریمش را ثابت کنند تقدسش بماند برای پس از ان ....