قدم زدن با سایه

باد با خود برد

بادبادک را

اما هنوز

نخ را محکم گرفته و

می دود

پسرک کوچک تنها

 

/ 2 نظر / 22 بازدید

این رو ادامه اش بده قشنگه دوست داشتم.

سمیه

پسرک فهمیده بادبادک سهمه باده، سهم ما فقط همون نخه