دستانی که انتظار می کشند با رنگ های سرد

امشب

دو ستاره دیگر

مردند و

جهان تاریک تر شد

این را بعدا می فهمیم

و می فهمیم

یخ می زند روزی

خورشید

و

سرد خواهد شد روزی

شبیه دل من

که صبورانه تو را

تو

را

من

صبر می کردم

و سرد می شدم

آرام و چه صبورانه

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید

... چقدر شیبه توه