سبابه ؛ انگشت اجازه است. اجازه برای رفتن . رفتن ب بیرون

سبابه ؛ انگشت اشاره است. اشاره ب دور ؛ جایی پشت هور

سبابه ؛ انگشت ماشه است. بوی باروت می دهد و مرگ

سبابه سبب است و نصیب

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آرام

سبابه انگشت دماغ هم هست [نیشخند] متن قشنگي بود (: