شطحیات

گلها افسردگی گرفته اند، باغچه روحش را به باغبان فروخته و پروانه ها و شاپرک ها گرین کارت گرفته اند و مهاجرت کرده اند. درخت گلابی به خاطر چند دانه گلابی هیکل شاخه هایش را خراب نمی کند. کرم ها میتینگ گرفته اند و می خواهند برضد د.د.ت ها تظاهرات کنند. گنجشک ها دیگر روی سیم برق ها قرار می گذارند. پنجره بسته بماند بهتر است. دیگر چیزی برای دیدن از پشت پنجره نیست.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سحر

کسی به فکر گلها نیست... کسی نمی خواهد که باور کند که باغچه دارد می میرد... حس این شعر در نوشته ات جاریه