زخم که می زنند

همه می زنند

در این جهان بسته را می زنند

خلق را گرفته اند و می زنند

سیاه پوشیده اند و سینه می زنند

سایلنت کرده ویبره می زنند

در این دنیای بسته

ما را گرفته بسته می زنند

مهر می زنند خط می زنند

گوش را گرفته زر می زنند

ور می زنند

حرف بسته را زیادی می زنند

زنگ را بسته ، در می زنند

می زنند می زنند

هی مداااااااااامم می زنند

کمی هم با دهان بسته فریاد می زنند

خلق را گرفته می زنند

عده ای هم نکرده جلق می زنند

از جلق به خلق می زنند

در این جهان بسته

هی مدام می زنند

به هم می زنند

زهم می زنند

زیرآب گاهی می زنند

رو به رو می زنند

ز رو به رو هم می زنند

ز رووووو به روووووو هم می زنننند

/ 1 نظر / 17 بازدید

زخم میزنند وسایلینت میشوند