دستهایت کو؟

هر چه شماره ات را می گیرم کس دیگری جواب می دهد و می گوید در دسترس نیستی. راست می گوید دست هایت در دست هایم نیست. دست هایت نیستند ، گم شده اند.

/ 3 نظر / 15 بازدید
دامون

تیپ نوشته هات به آرامی تغییر کرده , مثل استحاله