بعضی وقتها نباید فهمید ، نباید دنبالش گشت. فقط باید صبر کرد

بی خیال

سوت بزن

|||             ....               

، اگر دیدی داری می فهمی چه خبر است از یک طرف دیگر برو. سوت بزن و برو. نگذار به حقیقت برسی

                                                       اگه رسیدی بعد اذیتت می کند. حقیقت همیشه اذیت می کند اما بعضی وقتها خیلی اذیت می کند. باید زرنگ باشی بفهمی حقیقت کی اذیت می کند و کی خیلی اذیت می کند. آن موقع نباید بفهمی .

می فهمی؟؟ نباید بفهمی؟