سخت است. خیلی بد است. دردناک است که درد بکشی و ندانی برای چه؟ و کاش به جای عشق چیز دیگری را زبان سخن بود. کاش درد را زبان سخن بود. تا علتش را می فهمیدم و درمان می شدم.