همیشه ایاک نعبد بوده است و در خطاب زبان "تو" است اما در ذهن غائب است. "او"ئی که حضورش نامحسوس و در آسمان است