فردائی در کار نیست؛ فردا دروغی بیش نیست. همیشه امروز بوده است. همیشه امروز است. امروز