شناسنامه هویت آدم است

کاش مثل شناسنامه می شد آدم از خودش یک کپی بگیرد. و نهایت هزار تومان خرج تمبر کند و دادگستری مهر کپی برابر اصل بزند رویش. یک کپی از خودت ! برابر اصل و بگذاری جای خودت و بروی خودت را گم و گور کنی. بروی پیدایت نشود و کپی ات را بگذاری جای خودت.

یا حداقل بروی درخواست یک المثنی بدهی. به یک اداره ای شبیه ثبت احوال که به جای شناسنامه و اطلاعات هویتی ات یک المثنی از خودت صادر کند و بعد بگذاری جای خودت و خودت را بروی گم گور کنی یا خودت را گم گور کنی و دیگران بروند به جایت درخواست یک المثنی بدهند.

اما نمی شود ، می دانم نمی شود. همانطور که جای خالی بعضی ها برایم هیچ چیز را پر نمی کند نه کپی نه المثنی و نه هیچ چیز دیگر. جای خالی را با چیزی نمی شود پر کرد.