دلم برای یک نفر تنگ شده ؛ که نمی دانم کیست، که نمی دانم کجا باید پیدایش کنم. اما دلم می خواست اینجا بود و با هم حرف می زدیم. می خندیدیم. چای می خوردیم و بعد خداحافظی می کردیم. تا دوباره دلم برایش تنگ شود. دلم برای او ؛ دلم برایت  تنگ شده است.