لسینگ افسانه های لافونتن را تصحیح و به توصیه روسو تکه پنیر آقای کلاغ را با پاره گوشت زهرآلودی تعویض کرده بود که در نتیجه روباه فرومایه از خوردن آن جان سپرد:

کاش شما چاپلوسان پلید هرگز به زهر چیزی به دست نیاورید