حالا خدا دارد عروسک بازی می کند؛خاله بازی؛ بازی را هم خیلی جدی گرفته فقط گاهی یادش می رود که عروسک بازی قاعده و قانون خودش را دارد نباید بیش از حد بازی کند عروسک هایش خسته می شوند؛ خسته شدیم

و همیشه خدا پرده آخر عروسک بازی؛ عروسک یا پایش در می آید یا در کش و واکش دخترخاله ها سر یا کمر عروسک از وسط دو تا می شود