و دلم همچنان گرفته است

کاش بقال سرکوچه، کنسرو شادی می فروخت