ما خیلی وقت است

                           ایستاده مرده ایم

گورهایی عمودی

                        که راه می رویم