باشد ؛ قبول

هر چه تو بگوئی

آسمان آبی زیباست

- آسمان آبی زیباست

دریای آبی زیباست

- دریای آبی زیباست

شهر ما زیباست

- شهر

والله که حبس می شود مرا