پنجره؟

آری

      پنجره کوتاه است

              و نگاهت سخت می کند بیداد

                                              در قاب پنجره

اما می دانی

سرها یا به آسمان است و یا

در گریبان