روابط این روزهای آدم مرا مدام یاد این شعر علی عبدالرضائی می اندازد

هر کس مرا

           به چشم خواهری دید

بعد گائید!

:(

از کتاب : کادوئی در کاندوم - علی عبدالرضائی - نشر پاریس