حساب کرده ام تمام ثانیه هایی را که نبوده ام

حاصل تفریق نبودن و بودن

عددی است به اندازه عمر ، کمی کمتر