در ستایش عقل بسیار گفته اند اما حالا اینجا ، شرایط کنونی برایمان شده

سنگی در چاه، صد مرد عاقل کم