سبابه ؛ انگشت اجازه است. اجازه برای رفتن . رفتن ب بیرون

سبابه ؛ انگشت اشاره است. اشاره ب دور ؛ جایی پشت هور

سبابه ؛ انگشت ماشه است. بوی باروت می دهد و مرگ

سبابه سبب است و نصیب