من نهایت زمینم؛ انتهای هر درخت؛ من شادترین ترانه پرندگان آزادم

ببوس مرا