جهان بی اضطراب؛ جهان مرده هاست. اولینش اضطراب از پیوستن به جهان مرده ها