آقای اُ.هنری چه توصیه ای به نویسندگان جوان می کنید؟

رمز داستان نویسی رو می گم. قانون اول: داستانی بنویس که خودت ازش لذت ببری. قانون دومی وجود نداره. نکته های فنی رو می شه از بلیس پری ویراستار یاد گرفت. وقتی خودت از قصه ای که می نویسی لذت نمی بری معلومه که مردم هم لذت نمی برن. اما موقع نوشتن نباید به خواننده ها فکر کنی