ب دلایلی برگشتم به فیس بوک ؛ یعنی صفحه فیس بوکم را دوباره فعال کردم

مدتها قبل نوشته بودم :

در جامعه ای که عشق تابوست، داستان های عشقی غالبا در روابط مردان با روسپی ها نمود می یابد.

ک فراموشش کرده بودم اما اگر قبلا برایم نظریه بود حالا دارم یقین پیدا می کنم