ب زخم سالکی

بر صورت 14 سالگی

محو چون کنی؟

من تماما توام