بهترین سرگمی انسان ها  عشق است؛ بهترین وسیله ای که می تواند بیشترین دغدغه ها؛ نیازها و خواسته های اولیه شان را برطرف کند و علاوه بر آن لذتی هم ببرند.

 

پ.ن: منم سیب می خوام!!