زندگی ما ، خاطره ای نقل نشده است.همه ما در حال بازگویی روایت خودمان از آن خاطراتی هستیم ک دایره وار دور می خورد تا یکی یکی نوبت مان بشود و بگذرد و بگذریم. تا کی تمام شود. تا کی تمام شویم

 

دوشنبه های لعنتی؛دوشنبه های سرد؛ دوشنبه های مغموم