جالب است جای لب جنده بر جنون تصعنی پدر ، وقتی ک مادر می پرسد کجا؟