عموما می گویند زبان برای بیان کامل حس و موقعیت الکن است. شاید اینگونه باشد؛ اما حالا مدتی می خواهم به ساختار جمله وفادار نمانم شاید راهی باشد برای بیان ناگفته ها

بر لب من بوسه بخور

از تن من ترانه تن

تا ک مرا تو فراموش

بر تن تو ترانه نوش