فکر می کنم آدم خوشمزه ای است آخر خیلی خود خوری می کند