خیلی سعی کرد ما را هدایت کند اما باید صادق بود ما هیچگاه هدایت نمی شویم !!