همیشه با چتر بیرون می روم
نه بخاطر باران
بخاطر اینکه هوای تو را داشته باشم