زن بت است، الهه است، مادر است، جادوگر است، پری است اما هرگز خودش نیست
سیمون دوبووار

8 مارس روز جهانی زن مبارک
به امید روزی که انسان خودش باشد.