آنجا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد،اجازه نمی دادند که رای بدهید!
مارک تواین