بعضی از تجربه ها را می شوند منتقل کرد؛ بشوی معلم، استاد و... و آنچه را که به دست آورده ای ، تجربه کرده ای را به یک عده ولو اینکه قلیل باشند منتقل کنی اما بنظرم تجربه نوشتن و حس نوشتن را نمی شود منتقل کرد حتی تکنیک و فن را هم نمی شود یاد داد. فقط می شود گفت. فقط می شود یکسری از تعاریف و کلیات را از زبان دیگران بشنوی اما برای درکش باید نوشته باشی و نوشتن را حس کرده باشی. اگر هم نوشته باشی و درک کرده باشی ، به تجربه دیگران برای نوشتن نیازی نداری.
فقط کافیست بنویسی.