اگر قرار باشد خودم را نقاشی کنم باید یک مستطیل بزرگ خاکستری بکشم ؛ با یک لکه آبی و یک لکه کوچک زرد
اما زمینه اصلی خاکستری است. خیلی وقت است خاکستری شده ام
چیزی شبیه این:

خودم